×

Вхід

Користувачу Бізнесу
Користувачу
Оплата штрафів ПДР
Розробникам
API Модулі CMS
Особистий кабінет

Публічний договір про надання фінансових платіжних послуг (нова редакція), строк дії з 11.01.2024 до оприлюднення нової редакції

Затверджено

Наказом ТОВ «ФК ЮАПЕЙ»

10-01/2024 від «10» січня 2024 року

Дата набрання чинності: «11» січня 2024 року

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання фінансових платіжних послуг

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ», що є платіжною установою та Оператором Внутрішньодержавної платіжної системи «ЮАПЕЙ», яке здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Національного банку України на надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, рішення Національного банку України про видачу ліцензії та включення до Реєстру платіжної інфраструктури від 29.04.2023 № 21/774-рк та Свідоцтва про узгодження Правил Внутрішньодержавної платіжної системи «ЮАПЕЙ» виданого Національним банком України від 11.06.2019 № 42 (далі  – Платіжна установа), в особі генерального директора Зараховича Анатолія Йосиповича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

КОРИСТУВАЧ – Платник та/або Отримувач переказу коштів,

разом іменуються – «Сторони», а кожний окремо – «Сторона», уклали цей Публічний договір про надання фінансових платіжних послуг  (далі  – Публічний договір) про нижченаведене.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни, що застосовуються в цьому Публічному договорі, вживаються у такому значенні:

1.1.1. Акцептування – вчинення Користувачем дій у порядку, визначеному цим Публічним договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Користувачем умов цього Договору.

1.1.2. Електронний платіжний засіб (далі – ЕПЗ) – платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом. Для цілей цього Публічного договору у якості ЕПЗ розуміється платіжна картка.

1.1.3. Вебсайт – Національний платіжний сервіс UAPAY (www.uapay.ua) – інтернет-сайт, який об’єднує сукупність файлів та прикладне програмне забезпечення, призначене для здійснення фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку в мережі Інтернет та відповідає вимогам безпеки даних встановлених PCІ DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 

1.1.4. Верифікація Користувача – встановлення (підтвердження) Платіжною установою як суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідності особи Користувача (представника Користувача) отриманим від нього ідентифікаційним даним. Верифікація Користувача проводиться Платіжною установою у випадках та порядку визначеними Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

1.1.5. Ідентифікація Користувача – отримання Платіжною установою як суб’єктом первинного фінансового моніторингу від Користувача (представника Користувача) ідентифікаційних даних. Ідентифікація Користувача проводиться Платіжною установою у випадках та порядку визначеними Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

1.1.6. Користувач – юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа, яка отримує чи має намір отримати фінансову платіжну послугу як Платник або Отримувач (або обидва одночасно).

1.1.7. Отримувач – особа, на рахунок якої зараховується сума платіжної операції. 

1.1.8. Переказ коштів без відкриття рахунку (далі – переказ коштів) – фінансова платіжна послуга, що надається Платнику з метою переказу коштів у безготівковій формі Отримувачу або Платіжній установі, яка діє від імені Отримувача, під час якої Платіжна установа не використовує відкритий у неї рахунок Платника та/або Отримувача.

1.1.9. Платіжна інструкція – розпорядження ініціатора Платіжній установі щодо виконання платіжної операції.

1.1.10. Платіжна операція – будь-яке внесення, переказ або зняття коштів незалежно від правовідносин між Платником і Отримувачем, які є підставою для цього.

1.1.11. Платіжна система – система для виконання платіжних операцій із формальними та стандартизованими домовленостями і загальними правилами щодо процесингу, клірингу та/або виконання розрахунків між учасниками платіжної системи.

1.1.12. Платіжний пристрій – технічний пристрій, що дає змогу Користувачу ініціювати платіжну операцію, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою.

1.1.13. Платник – особа, з рахунку якої ініціюється платіжна операція на підставі платіжної інструкції.

1.1.14. Реєстр виплат – зведена платіжна інструкція подана Платником Платіжній установі за допомогою будь-якого каналу взаємодії, як-то, але не виключно: з використанням особистого кабінету Платника через веб-сайт, мобільний додаток, інші ресурси, що забезпечують відповідну функціональність, який містить одне або більше доручень здійснити переказ коштів на користь Отримувачів. Кожне доручення на переказ коштів у Реєстрі виплат містить достатню інформацію для здійснення переказу Отримувачу (дані Отримувача, необхідні для виконання переказу).

1.2. Всі інші терміни, зазначені у цьому Публічному договорі вживаються у значеннях наведених у законах України «Про платіжні послуги»,  «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законодавчих актах  та нормативно-правових актах Національного банку України.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Публічний договір є публічною пропозицією Платіжної установи необмеженому колу Користувачів стосовно надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку. Приєднання Користувача до Публічного договору відбувається в цілому, Користувач не може запропонувати Платіжній установі свої умови Публічного договору.

2.2. Цей Публічний договір розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, законів України «Про платіжні послуги», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронну комерцію», Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів, затвердженого Постановою НБУ від 29 липня 2022 № 164, Правил зберігання, захисту, використання та розкриття таємниці надавача платіжних послуг, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2022 року, інших законодавчих актів та нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх правил про переказ коштів Платіжної установи.

2.3. Цей Публічний договір набуває чинності відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і його умови є однаковими для всіх Користувачів. Здійснення Користувачем дій, направлених на проведення переказу коштів, засвідчує повне і беззастережне прийняття умов Публічного договору (акцептування), а також свідчить, що Користувач розуміє значення своїх дій, всіх умов Публічного договору, а також те, що він не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і т.п. Приймаючи умови Публічного договору, Користувач підтверджує, що він ознайомився з інформацією щодо Платіжної установи, фінансової платіжної послуги, яка надається за цим Публічним договором, способів комунікації, заходів безпеки та іншою інформацією, яка надається Платіжною установою Користувачу до укладення цього Публічного договору відповідно до вимог законів України «Про платіжні послуги», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та опублікована на офіційному вебсайті Платіжної установи.

2.4. Фіксація акцептування Публічного договору здійснюється Платіжною установою в електронному вигляді і зберігається в апаратно-програмному комплексі Платіжної установи. Сторони погоджуються, що витяги з апаратно-програмного комплексу Платіжної установи можуть використовуватись як докази при розгляді спорів, у тому числі в судовому порядку.

2.5. Акцептування Публічного договору здійснюється Користувачем шляхом вчинення однієї будь-якої або сукупності наступних дій:

2.5.1. первісна реєстрація у якості Користувача, запит про яку подається Платіжній установі програмно-технічним шляхом через Вебсайт, мобільний додаток, інші ресурси, що забезпечують відповідну функціональність. Направленням запиту про первісну реєстрацію, Користувач тим самим підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю та правоздатністю та приймає умови Публічного договору;

2.5.2. ініціювання Користувачем операції з переказу коштів із застосуванням ЕПЗ відповідно до поданої Користувачем Платіжної інструкції, у тому числі з використанням Реєстру виплат;

2.5.3. натиснення Користувачем на Вебсайті, мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність графічно оформленого посилання у вигляді кнопки з надписом, на кшталт, але не виключно, «Переказати»/«Оплатити»/«Купити», що свідчить про погодження Користувача з умовами цього Публічного договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Публічним договором Платіжна установа за дорученням Користувача здійснює операції з переказу коштів без відкриття рахунку у повній відповідності до законів України «Про платіжні послуги», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законодавчих актів  та нормативно-правових актів Національного банку України.

3.2. Платіжна установа відповідно до отриманих дозвільних документів, здійснює виключний вид діяльності – надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку. Правовідносини за результатами переказу коштів виникають, змінюються та припиняються виключно між Платником та Отримувачем. Платіжна установа є відповідальною лише за прийом грошових коштів від Платника та переказ отриманих коштів на користь Отримувача.

3.3. Надання Платіжною установою фізичним особам – Платникам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку, здійснюється виключно на умовах цього Публічного договору для особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням Платниками підприємницької діяльності. 

3.4. Платіжна установа за цим Публічним договором надає Користувачам наступні фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку виключно у національній валюті України та у межах України:

3.4.1. Переказ безготівкових коштів від Платника (фізичної особи) із використанням ЕПЗ на користь Отримувача (юридичної особи, фізичної особи-підприємця, фізичної особи) із зарахуванням суми переказу на рахунок Отримувача, у тому числі за реквізитами ЕПЗ;

3.4.2. Переказ безготівкових коштів від Платника (юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи), який доручає Платіжній установі виконати переказ коштів з використанням зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) на користь Отримувачів (фізичної особи, юридичної особи та фізичної особи – підприємця) із зарахуванням суми переказу на рахунок Отримувача.

3.4.3. Переказ безготівкових коштів від Платника (юридичної особи, фізичної особи – підприємця, фізичної особи), який доручає Платіжній установі виконати переказ коштів з використанням зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) на користь Отримувача (фізичної особи) із зарахуванням суми переказу за реквізитами ЕПЗ. При ініціюванні переказу коштів з використанням зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), Платник перераховує на користь Платіжної установи суму коштів, якої буде достатньо для виконання переказу коштів згідно поданої Платником зведеної платіжної інструкції.

3.5. Надання Користувачам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку обумовлених цим Публічним договором здійснюється Платіжною установою за допомогою таких платіжних систем:

3.5.1. Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «ЮАПЕЙ», Оператором якої є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ», Розрахунковим банком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК», Технологічним оператором платіжних послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙГАМА».

3.5.2. Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «Фінансовий світ», Оператором якої є ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА».

3.5.3. Міжнародна платіжна система переказу коштів «PayPong», Оператором якої є ТОВ «ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА».

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Платіжна установа до укладання Публічного договору надає Платнику шляхом розміщення із наданням безоплатного доступу на своєму веб-сайті інформацію щодо діяльності Платіжної установи, а також умов, що стосуються надання фінансової платіжної послуги відповідно до вимог статей 21, 30 Закону України «Про платіжні послуги», статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншу інформацію, надання якої передбачено іншими законами та нормативно-правовими актами Національного банку України.

4.2. На встановлених цим Публічним договором умовах Платіжна установа виконує платіжні інструкції Платника щодо здійснення операцій з переказу коштів без відкриття рахунку, ініційованих із використанням ЕПЗ та/або із використанням платіжної інструкції, зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), а Платник зобов’язується оплатити надані Платіжною установою послуги.

4.3. Згодою Платника на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ (у тому числі із поданням платіжної інструкції, зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) є здійснення дій, які однозначно свідчать про його бажання здійснити переказ коштів на визначених Публічним договором умовах на користь зазначеного ним Отримувача в тому числі: підтвердження згоди в інтерфейсі платіжного пристрою, відповідно до функціоналу шляхом заповнення форм, натискання кнопок, введення даних ЕПЗ Платника, тощо.

4.4. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, шляхом зупинення здійснення зазначених вище дій у будь-який момент до моменту безвідкличності платіжної інструкції. 

4.5. Порядок та момент надання Платником згоди на виконання платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, одночасно є порядком та моментом надання Платником платіжної інструкції, яка автоматично формується інтерфейсом платіжного пристрою в електронному вигляді та має відповідати вимогам законодавства. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від Платника. 

4.6. Момент безвідкличності платіжної операції, ініційованої із використанням ЕПЗ, настає у момент списання коштів з рахунку Платника Емітентом ЕПЗ (про що свідчить успішна авторизація/підтвердження операції з боку відповідної платіжної системи).

4.7. Згодою Платника на виконання платіжної операції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) є передача Платником, відповідно до протоколу технічного обміну, належним чином сформованого інформаційного повідомлення (зведеної платіжної інструкції) щодо переказу коштів на користь Отримувачів згідно реєстру виплат.

4.8. Платник має право відкликати згоду на виконання платіжної операції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), шляхом надання розпорядження про відкликання згоди на виконання платіжної операції. Таке розпорядження має форму інформаційного повідомлення, формується та передається в порядку та у спосіб, відповідно до протоколу технічного обміну. Розпорядження про відкликання може бути передане у будь-який момент до настання моменту безвідкличності.

4.9. Дата і час прийняття до виконання платіжної інструкції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), співпадає з датою/часом отримання платіжної інструкції від Платника та міститься у відповідному інформаційному повідомленні, яке Платіжна установа передає Платнику згідно з протоколом технічної взаємодії у відповідь на платіжну інструкцію.

4.10. Момент безвідкличності платіжної операції, ініційованої шляхом подання зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат) настає для переказів, що здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок Отримувача – у момент списання банком коштів з рахунку Платіжної установи на виконання відповідної платіжної інструкції з метою перерахування коштів на рахунок Отримувача, а для переказів, що здійснюються за реквізитами ЕПЗ Отримувача – у момент отримання інформації щодо успішної авторизації/підтвердження операції з боку відповідної платіжної системи).

4.11. Після ініціювання платіжної інструкції Платіжна установа надає Платнику інформацію про дату і час отримання платіжної інструкції, що відповідає даті і часу прийняття до виконання платіжної інструкції, інформацію про відмову у прийнятті платіжної інструкції до виконання (у разі відмови), яка надається Користувачу шляхом відображення вказаної інформації у відповідному інтерфейсі веб-сайту, мобільного додатку, інших ресурсів, що забезпечують відповідну функціональність.

4.12. Після виконання платіжної інструкції Платіжна установа надає Платнику відомості, які дають змогу платнику ідентифікувати виконану платіжну операцію та інформацію про отримувача (за наявності технічної можливості), суму платіжної операції, суму комісійної винагороди Платіжної установи, дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції. Зокрема, така інформація за результатом виконання платіжної інструкції ініційованої з використанням ЕПЗ, надається шляхом формування в електронній формі квитанції, яка доставляється Користувачу за допомогою дистанційних засобів зв’язку, обраних Користувачем, як-то, але не виключно: шляхом відображення у відповідному інтерфейсі веб-сайту, мобільного додатку, інших ресурсів, що забезпечують відповідну функціональність, направлення на електронну адресу, SMS повідомлення, інформування за допомогою месенджерів тощо.

4.13. Виконання платіжної інструкції, ініційованої з використанням ЕПЗ (у тому числі із поданням платіжної інструкції, зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), за результатом якої здійснюється зарахування суми платіжної операції Отримувачу за реквізитами ЕПЗ забезпечується Платіжною установою протягом найкоротшого терміну, під чим розуміється термін виконання платіжної інструкції за реквізитами ЕПЗ Отримувача, передбачений процедурами/правилами платіжних систем та умовами договору Платіжної установи з еквайринговою установою, за допомогою якої здійснюється зарахування коштів Отримувачу.

4.14. Переказ коштів вважається завершеним в момент отримання Платіжною установою від еквайрингової установи, за допомогою якої здійснюється зарахування коштів Отримувачу за реквізитами ЕПЗ, підтвердження щодо успішного зарахування коштів у платіжній системі. Якщо еквайрингова установа відмовила у здійсненні зарахування коштів за будь-якої причини, Платіжна установа відмовляє Отримувачу у завершенні такого переказу коштів за Публічним договором, до моменту зазначення  Отримувачем коректної інформації, що дозволить завершити переказ коштів.

4.15. Виконання платіжної інструкції, ініційованої з використанням ЕПЗ (у тому числі із поданням платіжної інструкції, зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), за результатом якої здійснюється зарахування суми платіжної операції на рахунок Отримувача  забезпечується Платіжною установою у строк не більше трьох робочих днів з моменту ініціювання Платником переказу, якщо інший строк не узгоджений у відповідній угоді між Платіжною установою та Отримувачем, з урахуванням положень передбачених пунктом 4.16. цього Договору, або якщо інший строк не зазначений у правилах відповідної платіжної системи. Під робочими днями розуміються дні з понеділка по пʼятницю включно, за умови, що такі дні офіційно не визнані вихідними або святковими днями відповідно до чинного законодавства України.

4.16. Строк виконання Платіжною установою платіжної інструкції, ініційованої з використанням ЕПЗ (у тому числі із поданням платіжної інструкції, зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), поданої Платником через вебсайт OLX.ua з використанням послуг  «Безпечна угода» та/або «OLX Доставка» та/або «Успішна угода» починає відлік з моменту настання відкладальної обставини:  отримання Платіжною установою в порядку інформаційного обміну підтвердження про отримання Платником Позиції, обумовленої відповідною угодою між Платником та Отримувачем в межах послуги «Безпечна угода» та/або «OLX Доставка» та/або «Успішна угода».  Подання Платником в порядку інформаційного обміну повідомлення про відмову в отриманні Платником Позиції, обумовленої відповідною угодою між Платником та Отримувачем в межах послуги «Безпечна угода» та/або «OLX Доставка» та/або «Успішна угода» є одночасно наданням Платником розпорядження Платіжній установі про відкликання платіжної інструкції та згоди на виконання платіжної операції.

4.17. У випадку, якщо в поданих Платниками платіжних інструкціях, зведених платіжних інструкціях (реєстрах виплат) співпадають реквізити Отримувачів, Фінансова установа має право здійснювати перерахування коштів на користь таких Отримувачів загальною сумою з формуванням звіту з розшифровкою Платників, який надається Отримувачу, за його вимогою, у електронному вигляді за допомогою дистанційних засобів зв’язку, обраних Отримувачем, як-то, але не виключно: шляхом відображення у відповідному інтерфейсі веб-сайту, мобільного додатку, інших ресурсів, що забезпечують відповідну функціональність, направлення на електронну адресу, SMS повідомлення, інформування за допомогою месенджерів тощо.

4.18. Платник шляхом подання платіжної інструкції, ініційованої з використанням ЕПЗ (у тому числі із поданням платіжної інструкції, зведеної платіжної інструкції (реєстру виплат), цим підтверджує, що надає Платіжній установі згоду (без оформлення заяви) на повернення незавершеного переказу Платнику за реквізитами ЕПЗ, яким ініційовано переказ, з причин відмови Отримувача від отримання переказу та/або відмови Платника від послуг/робіт/товарів Отримувача, та/або настання інших подій, які зумовлюють необхідність повернення переказу Платнику.

5. ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

5.1. За надання Користувачам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку Платіжна установа отримує комісійну винагороду, яка визначається виходячи з діючих тарифів Платіжної установи у відсотковому відношенні від суми платіжної операції та/або фіксованої суми комісійної винагороди з урахуванням: у тому числі, умов договорів укладених з Отримувачами (суб’єктами господарювання, на користь яких Платіжна установа забезпечує приймання коштів).

5.2. Комісійна винагорода Платіжної установи розраховується у автоматичному режимі та доводиться до відома Користувача до отримання останнім фінансової платіжної послуги у вигляді інформаційного сповіщення у відповідному інтерфейсі платіжного пристрою, яке формується за результатом ініціювання Користувачем платіжної операції. У разі незгоди з визначеною сумою комісійної винагороди Платіжної установи, Користувач має змогу відмовитися від виконання платіжної операції шляхом призупинення подальших дій.

5.3. У випадку, коли стягнення комісійної винагороди з Платника за надання фінансової платіжної послуги з переказу коштів без відкриття рахунку не передбачено, Платіжна установа має право не відображати у відповідному інтерфейсі платіжного пристрою відомості про розмір комісійної винагороди. Відсутність інформації про розмір комісійної винагороди у відповідному інтерфейсі платіжного пристрою свідчить про те, що комісійна винагорода з Платника не стягується.

5.4. Комісійна винагорода Платіжної установи за надані  фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість згідно з підпунктом 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України.

5.5. Процентні ставки, курс перерахунку іноземної валюти, штрафи та пені не застосовуються до фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.

5.6. Платіжна установа не надає послуг, що є допоміжними до фінансових платіжних послуг, не залучає до надання Користувачам фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку комерційних агентів, надавачів платіжних послуг-посередників, відповідно жодних інших комісій та платежів за надання Користувачам фінансових платіжних послуг не передбачено.

5.7. Забезпечення збереження коштів Користувача шляхом страхування відповідальності Платіжної установи на випадок неможливості виконання фінансових зобов’язань перед Користувачем, або забезпечення  таких коштів банківською гарантією Платіжною установою не здійснюється.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПЛАТІЖНОЇ УСТАНОВИ

6.1. Платіжна установа має право:

6.1.1. Відмовити Користувачу в наданні фінансових платіжних послуг в наступних випадках:

  • ненадання Користувачем передбачених законодавством відомостей та/або необхідних документів;
  • виявлення в ініційованих Користувачем платіжних операціях, ознак операції, що носить шахрайський характер, або несе репутаційні ризики для Платіжної установи;

6.1.2. У випадках, передбачених законодавством України з питань фінансового моніторингу, зокрема, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та нормативно-правовими актами Національного банку України – відмовити в підтриманні ділових відносин/ відмовити Користувачу в обслуговуванні, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/ відмовитися від проведення платіжної операції/ заморозити активи Користувача, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням/ зупинити платіжні операції.

6.1.3. Призупинити здійснення платіжної операції у разі виявлення Платіжною установою інформації, що потребує подальшого аналізу на предмет необхідності вжиття Платіжною установою  певних дій з метою виконання ним обов’язків законодавства у сфері фінансового моніторингу.

6.1.4. Вводити будь-які інші обмеження пов’язані зі зменшенням ризиків здійснення незаконних операцій в результаті надання фінансових платіжних послуг.

6.1.5. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку відповідно до визначених умов.

6.1.6. Залучати, та укладати з третіми особами договори, які не заборонені діючим законодавством, з метою виконання Платіжною установою покладених на неї функцій за цим Публічним договором.

6.2. Платіжна установа зобов’язана:

6.2.1. Надавати Користувачам фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку у повній відповідності до приписів чинного законодавства України.

6.2.2. Перед укладанням цього Публічного договору та початком проведення платіжної операції надавати Користувачу інформацію стосовно розміру належної Платіжній установі комісійної винагороди та інших істотних умов надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів, у тому числі інформацію передбачену статтями 21, 30 Закону України «Про платіжні послуги», статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

6.2.3. За результатом виконання платіжної інструкції, ініційованої з використанням ЕПЗ, надавати квитанцію в електронній формі за допомогою дистанційних засобів зв’язку, обраних Користувачем.

6.2.4. Забезпечувати зберігання будь-якої інформації про діяльність та фінансовий стан Користувача, що стала відома Платіжній установі під час надання фінансових платіжних послуг, яка є таємницею надавача платіжних послуг та вживати необхідних заходів щодо безпеки та захисту такої інформації. 

6.2.5. Забезпечити інформаційну підтримку Користувачів щодо умов та порядку надання фінансових платіжних послуг за допомогою служби підтримки з використанням засобів зв’язку наведених на веб-сайті. При цьому, Платіжна установа залишає за собою право відмовити Користувачу у наданні інформаційної підтримки у випадку некоректної поведінки Користувача або наявності інших ознак, що свідчать про зловживання Користувача. 

6.2.6. Виконувати функції суб’єкта фінансового моніторингу у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.2.7. Відмовити Користувачу у обслуговуванні/ здійсненні платіжних операцій у випадках, визначених чинним законодавством з питань фінансового моніторингу.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

7.1. Користувач має право:

7.1.2. Користуватися всіма видами фінансових платіжних послуг, які пропонуються Платіжною установою за цим Публічним договором.

7.1.3. Звертатися до Платіжної установи за отриманням роз’яснень з питань надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.

7.1.4. У разі порушення Платіжною установою своїх зобов’язань за Публічним договором, Користувач має право на односторонню відмову від Публічного договору у повному обсязі або частково, внаслідок чого Публічний договір є відповідно розірваним з дати висловлення Користувачем такої відмови. 

7.2. Користувач зобов’язаний:

7.2.1. При здійсненні платіжних операцій дотримуватись вимог чинного законодавства України та умов цього Публічного договору.

7.2.2. Здійснювати оплату комісійної винагороди Платіжної установи за надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку.

7.2.3. Надавати на першу вимогу Платіжної установи документи та/або відомості, необхідні для здійснення Платіжною установою належної перевірки, в тому числі процедур ідентифікації та верифікації Користувача (його представника), актуалізації/ уточнення інформації Платіжної установи щодо Користувача, оцінки фінансового стану Користувача та/або фінансового моніторингу операцій Користувача в процесі обслуговування.

7.2.4. Якщо Користувач скористався послугами Фінансової установи, його згода на оплату комісійної винагороди та підтвердження доведення до його відому усіх істотних умов надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку презюмується.

7.2.5. Користувач підтверджує, що інформація передбачена статтями 21, 30 Закону України «Про платіжні послуги», статтею 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» була надана Користувачу до укладення цього Публічного договору.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Платіжна установа несе відповідальність перед Користувачами за виконання помилкової, неакцептованої платіжної операції або виконання платіжної операції з порушенням установлених строків відповідно до статті 86 Закону України «Про платіжні послуги»:

8.1.1. у разі порушення строків виконання платіжних операцій Платіжна установа зобов’язана сплатити Користувачу пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції;

8.1.2. у разі виконання помилкової платіжної операції на рахунок неналежного отримувача Платіжна установа зобов’язана негайно після виявлення помилки переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції Отримувачу, а також сплатити йому пеню в розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу за кожний день прострочення від дня завершення помилкової платіжної операції до дня переказу коштів на рахунок Отримувача, але не більше 10 відсотків суми платіжної операції;

8.1.3. у разі виконання помилкової платіжної операції з рахунку неналежного платника Платіжна установа зобов’язана негайно після виявлення помилки або після отримання повідомлення неналежного платника (залежно від того, що відбулося раніше) переказати за рахунок власних коштів суму платіжної операції на рахунок неналежного платника та сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день від дня списання з рахунку коштів за помилковою платіжною операцією до дня повернення коштів на рахунок неналежного платника, з урахуванням утриманої/сплаченої неналежним платником комісійної винагороди за виконану помилкову платіжну операцію (за  наявності);

8.1.4. у разі виконання неакцептованої платіжної операції Платіжна установа зобов’язана негайно після виявлення факту виконання неакцептованої платіжної операції або після отримання повідомлення Платника (залежно від того, що відбувалося раніше) повернути за рахунок власних коштів суму неакцептованої платіжної операції на рахунок Платника, а також сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день від дня списання з рахунку Платника коштів за неакцептованою платіжною операцією до дня повернення коштів на рахунок Платника, з урахуванням утриманої/сплаченої неналежним Платником комісійної винагороди за виконану неакцептовану платіжну операцію (за наявності);

8.1.5. якщо всупереч наданого ініціатором розпорядження про відкликання платіжної інструкції суму платіжної операції списано з рахунку Платника та переказано Отримувачу, Платіжна установа зобов’язана негайно після виявлення помилки або після отримання повідомлення Платника (залежно від того, що відбулося раніше) повернути за рахунок власних коштів суму платіжної операції на рахунок Платника та сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день від дня списання з рахунку Платника коштів за платіжною операцією до дня повернення коштів на рахунок Платника.

8.2. Користувач несе відповідальність за відповідність інформації, зазначеної ним у платіжній інструкції, суті платіжної операції. У разі виявлення невідповідності інформації Платник має відшкодувати Платіжній установі шкоду, заподіяну внаслідок такої невідповідності інформації. Платіжна установа не несе відповідальності за помилки, допущені Платником при формуванні платіжної інструкції, в т.ч. за ті, що призвели до виконання платіжної інструкції у некоректному розмірі або за некоректними реквізитами. У зазначених випадках фінансова платіжна послуга вважається наданою Платником належним чином і в повній відповідності із умовами Публічного договору.

8.3. У випадку  визнання еквайринговими установами або відповідними платіжними системами платіжних операцій здійснених Платіжною установою при наданні Користувачу фінансових платіжних послуг у визначеному цим Публічним договором порядку, такою, що носить ознаки шахрайської або недійсної операції, Користувач зобов’язується відшкодувати Платіжній установі усі збитки, а також штрафні санкції, що будуть застосовані до Платіжної установи за результатом виконання цього Публічного договору. Сторони цим погоджуються, що достатнім підтвердженням шахрайського характеру та/або недійсності проведених операцій, є одержані Платіжною установою в будь-якому вигляді (у тому числі в електронному вигляді) заяви/повідомлення/підтвердження еквайрингових установ або платіжних систем, а підтвердженням понесених Платіжною установою збитків є відповідні розрахункові або первинні документи, що свідчать про сплату або утримання відповідних сум за такими шахрайськими та/або недійсними операціями.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. При настанні обставин непереборної сили (обставин форс-мажору), тобто неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов’язань по цьому Публічному договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: загроза війни, збройний конфлікт та ситуації, що з ним пов’язані (включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, ембарго, діями іноземного ворога): загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибухи, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані положеннями відповідних рішень або актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами чи стихійним лихом або інші незалежні від Сторін обставини, термін (строк) виконання зобов’язань продовжується (переноситься) на такий термін (строк), протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та їх наслідки.

9.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Платіжна установа інформує Користувача про покладені на неї зобов’язання щодо обробки його персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Користувачу гарантуються права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», з урахуванням статусу Платіжної установи у якості суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Укладенням цього Публічного договору, Користувач підтверджує вчинення Платіжною установою вказаного інформування.

10.2. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» Користувач, приєднанням до Публічного договору, підтверджує надання Платіжній установі беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов цього Публічного договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов’язань за Публічним договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачений законодавством України, що передбачає у тому числі, але не виключно: отримання Користувачем від Платіжної установи SMS-повідомлень, дзвінків, електронних листів, повідомлень на веб-сайті, у мобільному додатку, інших ресурсах, що забезпечують відповідну функціональність, а також запис голосового повідомлення/заяви Користувача у разі звернення до служби підтримки тощо.

10.3. До переліку персональних даних Користувача відносяться такі відомості як – реквізити електронного платіжного засобу; історія усіх транзакцій з переказу коштів; IP-адреси; контактні дані: номер мобільного телефону, адреса електронної пошти; ім’я Користувача та будь-яка додаткова інформація відображена Користувачем за власною ініціативою при ініціюванні платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку у апаратно-програмному середовищі на веб-сайті, у мобільному додатку, або інших ресурсах, що забезпечують відповідну функціональність. У вказаному переліку відсутні чутливі дані (дані, які стосуються персональних даних, що розкривають расове або етнічне походження, політичні погляди, релігійні або філософські переконання або членство в профспілках, генетичні дані, біометричні дані з метою однозначної ідентифікації фізичної особи, дані, які стосуються здоров’я або дані, що стосуються статевої життя або сексуальної орієнтації фізичної особи).

10.4. Платіжна установа може використовувати отриману контакту інформацію про Користувача (адреса електронної пошти, номер телефону тощо), зазначену Користувачем під час при ініціюванні платіжних операцій з переказу коштів без відкриття рахунку з метою: надання квитанції, інформування про зміни в умовах надання фінансових платіжних послуг або умовах Публічного договору, повідомлення про нові послуги, уточнення інформації, зазначеної Користувачем під час подання платіжної інструкції, інформування Користувача про підстави відмови в прийнятті до виконання платіжної інструкції: невиконання переказу коштів, повідомлення про акції, маркетингові заходи, програми чи інформаційно-рекламні заходи або опитування.

10.5. Шляхом приєднання до Публічного договору Користувач підтверджує, що надає Платіжній установі безвідкличну та безумовну згоду/дозвіл, а Платіжна установа має право розкрити (передати) будь-яку або всю інформацію стосовно Користувача, у наступних випадках та наступним особам:

10.5.1. третім особам у разі, якщо відповідна інформація за Публічним договором, є необхідною для забезпечення Платіжною установою виконання своїх зобов’язань за цим Публічним договором, а також здійснення Платіжною установою платіжних операцій в ході своєї звичайної діяльності, а також у випадку, якщо вказані особи надають Платіжній установі послуги, пов’язані з основною діяльністю Платіжної установи та повинні бути обізнаними з інформацією, що стосується діяльності Платіжної установи за Публічним договором;

10.5.2. органам державної влади, місцевого самоврядування, іншим установам, органам та організаціям, які відповідно до законодавства України мають право здійснювати перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Платіжної установи, на підставі їх офіційного запиту та/або в процесі здійснення перевірки фінансово-господарської та іншої діяльності Платіжної установи.

10.6. Платіжна установа має право, а Користувач надає Платіжній установі дозвіл на надання іншим надавачам платіжних послуг конфіденційної інформації, в тому числі тієї, яка містить банківську таємницю, комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу. Користувач підтверджує надання дозволу Платіжній установі на передачу зазначеної інформації.

10.7. Інформація, яка підлягає розкриттю відповідно до умов цього Публічного договору, розкривається (передається) Платіжною установою в обсязі, необхідному для досягнення цілей, у відповідності до яких вона передається.

11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

11.1. Усі спори між Сторонами цього Публічного договору, що виникають з приводу укладання, виконання та (або) розірвання цього Публічного договору, вирішуються Сторонами у відповідності до положень чинного законодавства України.

11.2. Платіжна установа ставить за мету допомогти в вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між Платником та Отримувачем. При цьому, Платіжна установа не розглядає скарги та претензії щодо невиконання Платником або Отримувачем зобов’язань один перед одним, що стосуються будь-яких домовленостей між ними, які не є предметом врегулювання згідно з цим Публічним договором.

11.3. Платіжна установа зобов’язується розглядати звернення (заяви, скарги, повідомлення) Користувачів щодо використання ЕПЗ, помилкових, неналежних, неакцептованих платіжних операцій, ініційованих з використанням такого ЕПЗ, надавати Користувачу можливість одержувати інформацію про хід розгляду звернення і повідомляти в письмовій формі про результати розгляду звернення у строки, передбачені законодавством для розгляду звернень (скарг) громадян.

11.4. Платіжна установа цим заявляє та гарантує, що будь яке звернення (заяви, скарги, повідомлення) Користувача як то усне чи письмове, що може виникнути з цього Публічного договору, буде розглянуто Платіжною установою у строки, передбачені законодавством для розгляду звернень (скарг) громадян. Платіжною установою також будуть прийняти всі та будь які необхідні заходи щодо задоволення звернення Користувача, за умови  обґрунтованості.

11.5. Порядок звернення Користувача до Платіжної установи регламентує Порядок взаємодії зі споживачами та порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг ТОВ «ФК ЮАПЕЙ», що оприлюднюється на веб-сайті Платіжної установи.

11.6. Користувач має право звертатися з питань захисту прав споживачів платіжних послуг до уповноважених держаних органів: Національного банку України та/або Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, контактна інформація яких оприлюднюється на веб-сайті Платіжної установи.

11.7. В разі недосягнення згоди Сторін, усі спори та розбіжності підлягають передачі на розгляд суду, відповідно до положень чинного законодавства України.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Публічний договір набирає чинності для Користувача з дня приєднання Користувача до Публічного договору та діє протягом невизначеного строку.

12.2. Порядок внесення змін до Публічного договору:

12.2.1. Платіжна установа має право ініціювати зміни Публічного договору шляхом розміщення оновленої редакції Публічного договору на веб-сайті, у мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність.

12.2.2. Розміщення оновленої редакції Публічного договору на Сайті, у мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, є належним виконанням Платіжною установою обов’язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Користувача про зміни до Публічного договору. Приєднуючись до Публічного договору, Користувач таким чином висловлює свою згоду з тим, що внесення Платіжною установою змін Публічного договору не є односторонньою зміною Публічного договору, не порушує прав і законних інтересів Користувача, не має своїм наслідком істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду Користувача.

12.2.3. Зміни до Публічного договору вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення) на веб-сайті, у мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, якщо інший строк вступу в силу не визначений додатково при їх оприлюдненні.

12.2.4. При незгоді Користувача зі змінами умов цього Публічного договору, Користувач має право відмовитися від Публічного договору та відповідно припинити користування фінансовими платіжними послугами Платіжної установи.

12.3. Порядок розірвання Публічного договору:

12.3.1. Публічний договір може бути розірвано в наступних випадках:

  • у випадках та порядку, передбачених законодавством України;
  • за ініціативою Платіжної установи в порядку визначеному цим Публічним договором;
  • за ініціативи Користувача, з підстав визначених цим Публічним договором.

12.3.2. У разі дострокового припинення цього Публічного договору Платіжна установа зобов’язана розмістити на веб-сайті, у мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність заяву Платіжної установи про припинення дії Публічного договору незалежно від підстав розірвання Публічного договору.

12.3.3. Публічний договір вважається розірваним з моменту (дати) розміщення на веб-сайті, у мобільному додатку, іншому ресурсі, що забезпечує відповідну функціональність, заяви Платіжної установи про його розірвання.

12.4. Публічний договір може бути розірваний на вимогу Користувача, якщо він позбавляється прав, які звичайно мав, а також якщо Публічний договір виключає чи обмежує відповідальність Платіжної установи за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для Користувача. Користувач, має довести, що він, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв б умов Публічного договору за наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов Публічного договору.

13. РЕКВІЗИТИ ПЛАТІЖНОЇ УСТАНОВИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ»

Місцезнаходження: 04205,  м. Київ, проспект Оболонський, 35

IBAN UA243003460000026540015511602 в АТ «СЕНС БАНК»

Код ЄДРПОУ 39407959, ІПН 394079526540 

Платник податку на прибуток

на загальних підставах      

Генеральний директор

____________________________ АНАТОЛІЙ ЗАРАХОВИЧ

Розмір шрифту
Контрастне зображення