×

Вхід

Користувачу Бізнесу
Користувачу
Оплата штрафів ПДР
Розробникам
API Модулі CMS
Особистий кабінет

Інформація про Внутрішньодержавну платіжну систему переказу коштів «ЮАПЕЙ»

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ «ЮАПЕЙ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ», що є Оператором платіжної системи – Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «ЮАПЕЙ», керуючись пунктом 46 Розділу ІІІ Положення про порядок здійснення оверсайту платіжної інфраструктури в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 серпня 2022 року  № 187, оприлюднює на власному вебсайті актульну інформацію стосовно платіжної системи.

 1. ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ОПЕРАТОРА ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

Повне найменування Оператора платіжної системи відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ».

Комерційне (фірмове) найменування – не використовується.

 • ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА ФАКТИЧНЕ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Юридична адреса: 04205, м. Київ, пр. Оболонський, 35

Фактичне місцезнаходження відповідає юридичній адресі

 • ЗАСОБИ ЗВʼЯЗКУ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЗВЕРНЕННЯ

Номер контактного телефону – (044) 364 11 44

Адреса корпоративної електронної поштової скриньки  – info@uapay.ua

 • ОФІЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

Повне найменування – ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА   ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ «ЮАПЕЙ» (Національний платіжний сервіс «UAPAY»)

Скорочене найменування – ВПС «ЮАПЕЙ»

Торговельна марка – «UAPAY»

 • ОПИС ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ВПС «ЮАПЕЙ»

До складу ВПС «ЮАПЕЙ» входять:

 • Оператор платіжної системи;
 • Учасники ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • Клієнти (Користувачі) – (Платники та Отримувачі);
 • Розрахунковий банк;
 • Технологічний оператор платіжних послуг (далі – Технологічний оператор).

Оператор здійснює загальне управління ВПС «ЮАПЕЙ» для виконання платіжних операцій з переказу коштів між Платниками та Отримувачами, забезпечує переказ коштів, та розрахунки і інформаційну взаємодію між Учасниками, моніторинг інформаційних повідомлень та платіжних операцій,  розробляє та встановлює Правила ВПС «ЮАПЕЙ» та порядок проведення платіжних операцій з переказу коштів Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та взаєморозрахунків між ними, здійснює контроль за проведенням розрахунків та виконанням Правил ВПС «ЮАПЕЙ» Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», вирішує спірні питання щодо розрахунків між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»  і Клієнтами.

Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» можуть бути надавачі фінансових платіжних послуг: банки, що мають чинну банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківські фінансові установи, оператори поштового зв’язку, які відповідно до законодавства мають чинну ліцензію на надання фінансових платіжних послуг Національного банку України та внесені до Реєстру платіжної інфраструктури, що уклали договори з Оператором платіжної системи.

Клієнтами (Користувачами) ВПС «ЮАПЕЙ» можуть бути юридичні особи (резиденти України), фізичні особи (резиденти України) та фізичні особи-підприємці (резиденти України), яким Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» надаються фінансові платіжні послуги щодо виконання переказу коштів.

Розрахунковим банком може бути будь-який, уповноважений Оператором платіжної системи, банк-резидент України, що уклав відповідний договір з Оператором платіжної системи та з кожним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ».

Функції Технологічного оператора виконує юридична особа  визначена Оператором платіжної системи, що відповідає технічним та технологічним вимогам визначеним Правилами ВПС «ЮАПЕЙ» і уклала з Оператором платіжної системи та/або з Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» договір про інформаційно-технічне обслуговування, інформація про яку внесена до Реєстру  платіжної інфраструктури.

 • СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОПЕРАТОРА ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ 

Вищим органом Оператора платіжної системи є Загальні збори учасників.

Виконавчим органом Оператора платіжної системи є Генеральний директор – ЗАРАХОВИЧ АНАТОЛІЙ ЙОСИПОВИЧ.

 • УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ УЧАСТІ В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ

Участь у ВПС «ЮАПЕЙ» оформлюється шляхом укладення відповідного договору з Оператором платіжної системи.

Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» може бути надавач фінансових платіжних послуг: банк, що має банківську ліцензію Національного банку України, а також небанківська фінансова установа,  оператор поштового зв’язку, що мають ліцензію на надання фінансових платіжних послуг Національного банку України та внесені до Реєстру платіжної інфраструктури (надалі – потенційний Учасник ВПС «ЮАПЕЙ»), що відповідає наступним вимогам:

 • наявність необхідних чинних дозвільних документів (ліцензій, дозволів, тощо), що надають право на надання фінансових платіжних послуг;
 • строк діяльності потенційного Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» на платіжному ринку складає не менше 3 (трьох) календарних місяців;
 • наявність операційних потужностей у обсязі достатньому для забезпечення надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів з використанням ВПС «ЮАПЕЙ» на безперервній основі;
 • наявність фінансових ресурсів у обсязі достатньому для забезпечення належного та своєчасного виконання платіжних операцій з переказу коштів з використанням ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • забезпечення потенційним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» заходів, направлених на виконання законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо переказів;
 • виконання потенційним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» вимог з захисту інформації, що має забезпечувати безперервний захист інформації про виконання платіжних операцій та індивідуальної облікової інформації на всіх етапах її формування, обробки, передавання та зберігання відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідність потенційного Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» вищенаведеним вимогам визначається Оператором платіжної системи на підставі наданих потенційним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» внутрішніх документів, фінансової звітності та/або інших документів, письмових гарантій, тощо.

Оператор платіжної системи має право встановлювати для кожного Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» додаткові вимоги щодо мінімального розміру основних економічних показників їх діяльності в залежності від функцій, які вони будуть виконувати у ВПС «ЮАПЕЙ», що визначає можливі ризики, пов’язані із можливим невиконання ними своїх зобов’язань.

Для вступу до ВПС «ЮАПЕЙ» юридична особа подає до Оператора платіжної системи наступні документи (якщо їх надання передбачено для певної юридичної особи):

 • заяву про вступ до ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копію установчого документу юридичної особи;
 • копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (для небанківських фінансових установ);
 • копію банківської ліцензії (для банка);
 • витягу з Реєстру платіжної інфраструктури, що містить інформацію про ліцензію на надання фінансових платіжних послуг Національного банку України (для небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку);
 • копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи;
 • копію документу, що підтверджує право посадових осіб розпоряджатися рахунками та майном юридичної особи (протокол/рішення/наказ/акт про призначення керівника/тощо);
 • копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків особи, яка діє від імені та/або за дорученням (є представником) юридичної особи та копію офіційного документу, який підтверджує наявність відповідних повноважень цієї особи;
 • копії всіх форм річної фінансової звітності, складеної за національними чи міжнародними стандартами фінансової звітності за попередній календарний рік, а також проміжної фінансової звітності, складеної за останній звітний період поточного року та результати аудиторської перевiрки за попереднiй рiк, а для новостворених юридичних осіб за попереднiй звiтний перiод, якщо їх складання передбачено чинним законодавством України для певної юридичної особи.

Оператор платіжної системи має право витребувати й додаткові документи від потенційного Учасника ВПС «ЮАПЕЙ», а останній зобов’язаний надати такі додаткові документи. Копії документів, що подаються потенційним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» повинні бути засвідчені належним чином.

В місячний строк з дня одержання повного комплекту документів Оператор платіжної системи розглядає і вирішує питання про попереднє погодження щодо надання юридичній особі статусу Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» або відмову в участі, про що письмово повідомляє юридичну особу.

Разом з повідомленням про погодження надання юридичній особі статусу Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» також надається для узгодження та укладення типовий договір з Оператором платіжної системи та план впровадження проекту підготовки, підключення, тестування та початку роботи Учасника в ВПС «ЮАПЕЙ». Оператор платіжної системи залишає за собою право відмови потенційному Учаснику ВПС «ЮАПЕЙ» про вступ в ВПС «ЮАПЕЙ» без надання обґрунтувань такої відмови.

У разі відсутності ліцензії на надання фінансових платіжних послуг Національного банку України, юридична особа може укласти договір з Оператором платіжної системи про намір вступу до ВПС «ЮАПЕЙ», в якості Учасника, за яким Оператор платіжної системи надасть всебічну консультативну та технічну допомогу в підготовці документів для одержання цієї ліцензії та початку роботи після її одержання. Статус Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» така юридична особа одержує в установленому Правилами ВПС «ЮАПЕЙ» порядку після одержання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг Національного банку України та включення в Реєстр платіжної інфраструктури.

У місячний строк, з моменту отримання типового договору, юридична особа узгоджує та підписує запропоновані Оператором платіжних послуг договір та календарний план про впровадження проекту підготовки, підключення, тестування та початку роботи Учасника в ВПС «ЮАПЕЙ». Якщо у вказаний строк, Договір про участь в ВПС «ЮАПЕЙ» не буде укладено, надане Оператором платіжних послуг попереднє узгодження вважається анульованим.

Протягом 30 (тридцяти) днів, з моменту укладення Договору про участь в ВПС «ЮАПЕЙ» та плану впровадження проекту, Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» укладає з Розрахунковим банком, Технологічним оператором, при необхідності, з ПСУ іншого Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» (якщо ПСУ є окремою юридичною особою) або з іншим Учасником ВПС «ЮАПЕЙ», який має власний ПСУ, а також страховими організаціями (за окремою домовленістю) договори і на підставі укладених договорів та плану впровадження проекту, здійснює підготовчі дії для початку виконання юридичною особою функцій Учасника ВПС «ЮАПЕЙ».

Юридична особа повідомляє у письмовій формі Оператора платіжної системи, який здійснює кінцеве тестування роботи Учасника у ВПС «ЮАПЕЙ» та підтверджує виконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» плану впровадження проекту та готовність Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» до роботи у складі ВПС «ЮАПЕЙ» про факт укладення договорів з Розрахунковим банком та за необхідності з Технологічним оператором  та завершення підготовчих дій.

Оператор платіжної системи протягом 15 (пʼятнадцяти) робочих днів із дня укладання Договору про участь в ВПС «ЮАПЕЙ» подає до Національного банку України заяву про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про Учасника ВПС «ЮАПЕЙ». Національний банк України за результатами розгляду заяви повідомляє Оператора платіжної системи про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей або про відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру  платіжної інфраструктури відомостей про Учасника ВПС «ЮАПЕЙ», із зазначенням підстав відмови.

 Оператор платіжної системи повідомляє Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей або про відмову в реєстрації та внесенні до Реєстру  платіжної інфраструктури відомостей про Учасника ВПС «ЮАПЕЙ».

Договір про участь в ВПС набирає чинності з моменту реєстрації та внесення Національним банком України до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про Учасника ВПС «ЮАПЕЙ». У випадку відмови Національного банку України в реєстрації та внесенні до Реєстру  платіжної інфраструктури відомостей про Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» Договір про участь в ВПС вважається таким, що не набрав чинності.

На підставі отриманого від юридичної особи повідомлення про готовність почати роботу у складі ВПС «ЮАПЕЙ» та отримання від Національного банку України повідомлення про реєстрацію та внесення до Реєстру платіжної інфраструктури відомостей про Учасника ВПС «ЮАПЕЙ», Оператор платіжної інфраструктури в 30 (тридцяти) денний термін приймає рішення про надання дозволу на початок роботи юридичної особи в якості Учасника ВПС «ЮАПЕЙ», про що повідомляє юридичну особу, із зазначенням дати початку роботи у письмовій формі.

ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВПС “ЮАПЕЙ”

№ з/пНайменування учасника платіжної системи
(торговельна марка, веб-сайт)
Тип учасникаДата внесення відомостей до Реєстру
1АТ “ЄПБ”банк12.09.2019
2ТОВ “ПРОФІТГІД”небанківська фінансова установа23.08.2023
3ТОВ “ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА”небанківська фінансова установа23.08.2023
4ТОВ “УПР”небанківська фінансова установа23.08.2023

Інформацію можна перевірити на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України

 • ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ, ЯКИЙ ПОРУШУЄ ВИМОГИ ЩОДО УЧАСТІ В ПЛАТІЖНІЙ СИСТЕМІ АБО БІЛЬШЕ  НЕ ВІДПОВІДАЄ ЦИМ ВИМОГАМ ТА ВСТАНОВЛЕНИМ КРИТЕРІЯМ

Кожен Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» може припинити участь у ВПС «ЮАПЕЙ» за власним бажанням або з причин, наведених у Правилах ВПС «ЮАПЕЙ» на підставі письмової заяви (листа) до Оператора платіжної системи про припинення дії Договору про участь в ВПС «ЮАПЕЙ». Оператор платіжної системи або Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» подає до Національного банку України повідомлення  про скасування реєстрації Учасник ВПС «ЮАПЕЙ».

Учасники ВПС «ЮАПЕЙ» повинні звертатися до Оператора платіжної системи  із заявою (листом) про припинення участі в ВПС «ЮАПЕЙ» у строки, передбачені відповідним договором.

З ініціативи Оператора платіжної системи, припинення участі Учасника у ВПС «ЮАПЕЙ», може бути здійснено з таких підстав:

 • систематичне невиконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» зобов’язань, пов’язаних із розрахунками з іншими Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • порушення Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» умов Договору про участь в ВПС та вимог Правил ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • невідповідності встановленим вимогам для участі в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • порушення або невиконання Учасником ВПС«ЮАПЕЙ» вимог до політики та заходів інформаційної та фінансової безпеки, що встановлені Правилами ВПС «ЮАПЕЙ» та договірними відносинами між Оператором платіжної системи та Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • встановлення факту надання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» Оператору платіжної системи недостовірної фінансової інформації та/або інших даних, які необхідні для укладання Договору про участь в ВПС «ЮАПЕЙ», забезпечення функціонування ВПС «ЮАПЕЙ», вирішення спорів;
 • невиконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» вимог у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 • припинення дії  банківської ліцензії/ліцензії на надання фінансових платіжних послуг виданої Національним банком України Учаснику ВПС «ЮАПЕЙ», виключення Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» з Реєстру платіжної інфраструктури;
 • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» його функції.

У випадку настання обставин, що унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» його функцій, що обумовлені у тому числі, але не виключно такими обставинами як: припинення дії ліцензії, виключення Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» з Реєстру платіжної інфраструктури, припинення Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» тощо участь в ВПС «ЮАПЕЙ» припиняється настанням такої обставини і не потребує укладення додаткових документів між Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» та Оператором платіжної системи.

У разі неможливості виконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» своїх функцій у платіжній системі (зокрема, але не виключно: для небанківських фінансових установ – зупинення/скасування ліцензії на надання фінансових платіжних послуг Національного банку) завершення усіх платіжних операцій з переказу коштів ініційованих Платниками через такого Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» та здійснення остаточних взаєморозрахунків проводиться на підставі сформованих Оператором платіжної системи Нетто файлів коштами такого Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» на рахунку в Розрахунковому банку шляхом здійснення договірного списання. Якщо наявних на рахунку Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» в Розрахунковому банку коштів недостатньо для завершення усіх платіжних операцій з переказу коштів, ініційованих Платниками через такого Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» та здійснення остаточних взаєморозрахунків, останній зобов’язується забезпечити Оператора платіжної системи необхідними грошовими коштами шляхом безготівкового перерахування на користь Оператора платіжної системи в строк до 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Оператором платіжної системи відповідної вимоги за реквізитами наведеними у такій вимозі, в якій також зазначається сума належна до перерахування. За будь-яких обставин Оператор платіжної системи забезпечує завершення усіх платіжних операцій з переказу коштів ініційованих Платниками через такого Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» та здійснення остаточних взаєморозрахунків.

У випадку виявлення Оператором платіжної системи порушень Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» Правил ВПС «ЮАПЕЙ» або приписів чинного законодавства України, Оператор платіжної системи протягом 10 (десяти) календарних днів з дати виявлення таких порушень повідомляє Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» про виявленні порушення, строки та порядок їх усунення.

Оператор платіжної системи має право призупинити діяльність Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» до моменту усунення Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» виявлених порушень, із зазначенням про таке призупинення у відповідному повідомленні про виявленні порушення.

Якщо протягом встановленого Оператором платіжної системи строку для усунення порушень, Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» не буде приведено власну діяльність у повну відповідність  до вимог Правил ВПС та/або чинного законодавства України із наданням Оператору платіжної системи відповідних документальних підтверджень, Оператор платіжної системи приймає рішення щодо виключення такого Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» зі складу Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» із направленням відповідного повідомлення протягом 10 (десяти) календарних днів з дати прийняття вказаного рішення. Повідомлення повинно містити дату, з якої Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» зобов’язаний припинити діяльність з використанням ВПС «ЮАПЕЙ», порядок та строки проведення остаточних розрахунків в ВПС «ЮАПЕЙ», інші істотні умови, пов’язані з виключенням Учасника ВПС «ЮАПЕЙ».

 1. ВИДИ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПЛАТІЖНОЮ СИСТЕМОЮ

У ВПС «ЮАПЕЙ» надаються наступні фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку виключно у національній валюті України та у межах України:

 • Переказ готівкових коштів від фізичної особи (резидент) на рахунок (відкритий у будь-якому банку України) Отримувача – фізичної особи (резидент), юридичної особи (резидент) та фізичної особи – підприємця (резидент).
 • Переказ безготівкових коштів від Платника (фізичної особи (резидент), юридичної особи (резидент) та фізичної особи – підприємця (резидент)), який на підставі відповідного договору та/або Публічного договору з Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» доручає останньому здійснювати переказ коштів з використанням Реєстру виплат на користь Отримувачів (фізичної особи (резидент), юридичної особи (резидент) та фізичної особи – підприємця (резидент)) із зарахуванням суми переказу на їх рахунок (відкритий у будь-якому банку в Україні) або з видачею суми переказу готівкою виключно фізичній особі.
 • Переказ безготівкових коштів із застосуванням ЕПЗ від фізичної особи (резидент) на користь фізичної особи, з видачею суми переказу готівкою фізичній особі (резидент) або із зарахуванням суми переказу на рахунок юридичної особи (резидент), фізичної особи-підприємця (резидент), фізичної особи (резидент).
 • Переказ готівкових коштів від фізичної особи (резидент) на користь фізичної особи (резидент) із зарахуванням суми переказу за реквізитами ЕПЗ.
 • Переказ безготівкових коштів від Платника, який на підставі відповідного договору з Учасником ВПС/Публічного договору доручає останньому здійснювати переказ коштів з використанням Реєстру виплат на користь фізичної особи (резидент) із зарахуванням суми переказу за реквізитами ЕПЗ.

Порядок та умови здійснення платіжних операцій, види платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання платіжних операцій, строки виконання платіжних операцій та інші питання регулює відповідний Публічний договір про надання фінансових платіжних послуг відповідного Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» (далі – Публічний договір).

Укладаючи Публічний договір, Платник погоджується з повним та безумовним прийняттям положень (умов) відповідного Публічного договору (акцепт оферти). Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» забезпечує ознайомлення Платника  з умовами Публічного договору в ПНФП в паперовому вигляді та/або на екранній формі Вебсайту/екрані ПТКС в електронному вигляді.

Факт укладання Публічного договору розглядається як прийняття Платником пропозиції укласти Публічний договір. Здійсненням акцепту Публічного договору Платник підтверджує своє ознайомлення та повну, безумовну й остаточну згоду з усіма умовами такого Публічного договору.

Перед укладенням Публічного договору Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» надає Платнику на безоплатній основі інформацію про умови, що стосуються надання платіжної послуги відповідно до Публічного договору, передбачену законодавством.

Перед ініціюванням платіжної операції Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» надає Платнику на його запит наявну інформацію про:

 1. максимальний час виконання платіжної операції;
 2. комісійні винагороди та інші збори, які Платник має сплатити у процесі виконання платіжної операції (за наявності технічної можливості кожна комісійна винагорода зазначається окремо), та загальну суму коштів, необхідних для виконання платіжної операції;
 3. 3) іншу необхідну інформацію на розсуд Учасника ВПС «ЮАПЕЙ».

Ініціювання платіжної операції здійснюється шляхом формування та подання Платником Учаснику ВПС «ЮАПЕЙ» відповідної платіжної інструкції та/або із застосуванням електронного платіжного засобу (платіжної картки).

Форма платіжної інструкції визначається в Публічному договорі між Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» та Платником. Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» надає Платнику можливість перевірити реквізити платіжної інструкції, сформованої під час ініціювання платіжної операції, до надання Платником згоди на проведення платіжної операції. Платник після перевірки реквізитів платіжної інструкції має змогу відмовитися від уже розпочатої платіжної операції.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» перевіряє реквізити платіжної інструкції та приймає до виконання надану Платником платіжну інструкцію, за умови що платіжна інструкція оформлена належним чином та немає законних підстав для відмови в її прийнятті.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» приймає до виконання платіжну інструкцію, що надійшла протягом операційного часу, у той самий операційний день, а платіжну інструкцію, що надійшла після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня. Публічним договором може бути узгоджений інший строк (день) прийняття до виконання платіжної інструкції, яка у такому разі платіжна інструкція виконується в узгоджений строк (день).

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» має право відмовити Платнику у прийнятті наданої платіжної інструкції за наявності законних підстав для відмови, про що негайно повідомляє Платника із зазначенням причини відмови та обов’язковим посиланням на норми законодавства. У разі відмови Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» у прийнятті наданої ініціатором платіжної інструкції з будь-яких причин така платіжна інструкція вважається неприйнятою до виконання.

В порядку визначеному Публічним договором Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» отримує згоду Платника на виконання платіжної операції. Платіжна операція вважається акцептованою після надання Платником згоди на її виконання. Згода Платника на виконання платіжної операції може міститися безпосередньо в платіжній інструкції. Згода на виконання платіжної операції може бути відкликана Платником у будь-який час, але не пізніше настання моменту безвідкличності платіжної інструкції. Форма та порядок надання розпорядження Платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції визначаються Публічним договором.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» забезпечує фіксування у власній операційно-обліковій системі дату і час надходження платіжної інструкції, прийняття її до виконання (або відмови в її прийнятті), виконання платіжної інструкції, а також дату та час отримання згоди платника на виконання платіжної операції, розпорядження Платника про відкликання згоди на виконання платіжної операції.

Після ініціювання платіжної інструкції Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» надає ініціатору у спосіб, визначений Публічним договором, таку інформацію:

 1. дату і час отримання платіжної інструкції;
 2. дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції;
 3. інформацію про відмову у прийнятті платіжної інструкції до виконання (у разі відмови).

Ініціювання платіжної операції є завершеним з моменту прийняття Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» платіжної інструкції до виконання.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» виконує платіжну інструкцію протягом операційного дня з моменту прийняття до виконання платіжної інструкції. Публічним договором може бути узгоджений інший строк виконання платіжної інструкції, яка у такому разі виконується в узгоджений строк.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» забезпечує виконання платіжної операції в повній сумі, зазначеній у платіжній інструкції, якщо інше не визначено Публічним договором.

За результатом виконання платіжної операції із застосуванням електронного платіжного засобу (платіжної картки) засобами програмного забезпечення відповідного платіжного пристрою формується документ за операцією (електронна квитанція), що містить обов’язкові реквізити, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, з подальшою доставкою його Платнику засобами дистанційної комунікації, визначеними Публічним договором та

обраними Платником (електронна пошта, відображення в особистому кабінеті, інші засоби дистанційної комунікації передбачені технологією налаштування платіжного пристрою). Підтвердженням здійснення платіжної операції також може слугувати відповідне SMS-повідомлення, надіслане за номером мобільного телефону Платника, у тому числі за допомогою месенджерів Telegram,Viber, WhatsApp тощо.

 1. ПЕРЕЛІК УСІХ ТАРИФІВ, КОМІСІЙНИХ ВИНАГОРОД ТА ЗБОРІВ ЗА ПОСЛУГИ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

За надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів з використанням ВПС «ЮАПЕЙ» з Користувачів стягується комісійна винагорода.

Вартість фінансових платіжних послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди/плата за здійснення платіжної операції), що надаються Користувачам ВПС «ЮАПЕЙ», розраховується в автоматичному режимі виходячи з діючих тарифів, затверджених відповідним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» в залежності від виду фінансової платіжної послуги з переказу коштів, Отримувача переказу коштів та інших істотних умов, та доводиться до відома Користувача у вигляді відповідного інформаційного сповіщення, яке формується за результатом ініціювання Користувачем платіжної операції, але у будь-якому разі виключно до отримання Користувачем фінансової платіжної послуги.

 1. ПЕРЕЛІК ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ ОПЕРАТОРА ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ТА ЇЇ УЧАСНИКІВ

Основною функцією Оператора платіжної системи є надання Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» фінансових платіжних послуг з переказу коштів з використанням ВПС «ЮАПЕЙ».

Оператор платіжної системи здійснює загальне управління ВПС «ЮАПЕЙ» для виконання переказу коштів між Платниками та Отримувачами, забезпечує переказ коштів, розрахунки і інформаційну взаємодію між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», моніторинг інформаційних повідомлень та розрахункових операцій та вирішує спірні питання, щодо переказу коштів між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ». 

Для забезпечення належного надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів Учасникам ВПС «ЮАПЕЙ» Оператор платіжної системи виконує наступні функції:

 • розробляє Правила ВПС «ЮАПЕЙ», що визначають порядок проведення платіжних операцій Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та взаєморозрахунків між ними, момент остаточності розрахунків, порядок здійснення контролю за дотриманням Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», Розрахунковим банком, Технологічним оператором вимог Правил ВПС «ЮАПЕЙ» та вимог до них, установлених іншими документами ВПС «ЮАПЕЙ», що розроблені Оператором платіжної системи на виконання вимог законодавства України, формує та вносить за необхідністю  зміни до Правил, здійснює нагляд за їх виконанням усіма Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • здійснює постійний контроль за відповідністю Правил ВПС «ЮАПЕЙ», інших документів ВПС «ЮАПЕЙ» та договорів законодавству України;
 • здійснює контроль за проведенням розрахунків та виконанням Правил ВПС «ЮАПЕЙ» Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та вирішує спірні питання, щодо розрахунків між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та Користувачами (Платниками та Отримувачами);
 • доводить до відома Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» інформацію, отриману від Національного банку України, що стосується надання послуг Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», Технологічним оператором, Розрахунковим банком, до їх відома для використання в роботі;
 • Ø  забезпечує збереження та нерозголошення інформації, що може загрожувати безпеці та безперервності діяльності ВПС «ЮАПЕЙ», та інформації, що містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» та Користувачів;
 • визначає принципи та структуру побудови програмно – технічного комплексу, технічні вимоги до його компонентів і забезпечує їх розробку, випробування, впровадження, розвиток та моніторинг її роботи, забезпечує надійне функціонування та обслуговування ВПС «ЮАПЕЙ» та порядок використання телекомунікаційних каналів зв’язку;
 • визначає політику, вимоги до побудови та правила організації і роботи системи захисту інформації в ВПС «ЮАПЕЙ» в цілому та компонентів і складових Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» та Технологічним оператором, забезпечує генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації, здійснює поточний та періодичний нагляд та контроль за організацією, станом та роботою систем захисту інформації;
 • визначає політику та перелік тарифів і комісійних винагород в ВПС «ЮАПЕЙ» в цілому, порядок їх розрахунку та розподілу, а також встановлює/узгоджує розміри комісійних винагород Учасників ВПС «ЮАПЕЙ», Технологічного оператора, що носять системний характер та можуть впливати на основні засади роботи ВПС «ЮАПЕЙ» в цілому;
 • визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і обліку касових операцій, що здійснюються з використанням ПТКС та/або ПНФП, а також порядок здійснення переказу коштів  Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • здійснює контроль за розрахунками між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», а також Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» з Отримувачами;
 • здійснює моніторинг та контроль за платіжними операціями, що здійснюються  Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та розрахунків між ними кожного операційного дня;
 • надає Учасникам ВПС «ЮАПЕЙ» вільний доступ до інформації про діяльність ВПС «ЮАПЕЙ», що не є конфіденційною;
 • відповідно до звернення Учасника ВПС «ЮАПЕЙ», Розрахункового банку, Технологічного оператора надає інформацію, що не суперечить чинному законодавству України;
 • веде та підтримує в актуальному стані реєстр з інформацією щодо ПНФП з приймання та виплати готівкових переказів коштів, платіжних пристроїв;
 • здійснює адміністративне керування ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • визначає порядок та засоби врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань, а також бере участь та забезпечує розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Оператором платіжної системи, сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань;
 • визначає маркетингову політику щодо розвитку ВПС «ЮАПЕЙ» і забезпечує її проведення Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • приймає рішення щодо можливості участі в ВПС «ЮАПЕЙ» юридичних осіб і забезпечує укладання відповідних договорів з Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та надає дозвіл на роботу в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • надає роз’яснення Учасникам ВПС «ЮАПЕЙ» стосовно їх участі в ВПС «ЮАПЕЙ», пов’язаних із цим ризиків та проводити консультації з новими Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» – перед початком надання ними послуг у ВПС «ЮАПЕЙ», з діючими Учасникам ВПС «ЮАПЕЙ» – не менше одного разу на рік;
 • забезпечує зберігання інформації про кожну платіжну операцію, здійснену в ВПС «ЮАПЕЙ» у своїй системі обліку в установленому порядку з можливістю відновлення даних про дату здійснення платіжної операції (із зазначення годин, хвилин та секунд), ініціатора та отримувача платіжної операції, місця її ініціювання та виплати, суму та валюту, форму розрахунків (готівкова чи безготівкова);
 • визначає ризики та методи і засоби управління ризиками в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • визначає види обмежень, а також встановлює системні обмеження щодо здійснення операцій у ВПС «ЮАПЕЙ», забезпечує їх дотримання Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • здійснює платіжні операції у випадку виконання Оператором платіжної системи функції Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» в разі отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг Національного банку України;
 • приймає рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності Учасника у ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • здійснює контроль за діяльністю Технологічного оператора в межах видів послуг, що надаються ним в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • забезпечує подальший розвиток ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • представляє ВПС «ЮАПЕЙ» у зовнішніх відносинах;
 • здійснює реєстрацію звернень Клієнтів (Користувачів) ВПС «ЮАПЕЙ» щодо діяльності ВПС «ЮАПЕЙ» та  видів фінансових платіжних послуг, що надає ВПС «ЮАПЕЙ» шляхом внесення відповідної інформації до електронного реєстру таких звернень;
 • оприлюднює на власному офіційному вебсайті ВПС «ЮАПЕЙ» актуальну інформацію щодо умов та критеріїв участі в ВПС «ЮАПЕЙ», порядку припинення участі та виключення Учасника ВПС «ЮАПЕЙ», який порушує вимоги щодо участі в ВПС «ЮАПЕЙ» або більше не відповідає цим вимогам та встановленим критеріям, види платіжних послуг, що надаються ВПС «ЮАПЕЙ», перелік Учасників ВПС та іншу інформацію відповідно до чинних нормативно-правових актів;
 • надає Учасникам ВПС «ЮАПЕЙ», Розрахунковому банку, Технологічному оператору інформацію, необхідну для забезпечення безперервності діяльності ВПС «ЮАПЕЙ» та управління ризиками в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • виконує інші функції, передбачені Правилами «ЮАПЕЙ», а також іншими нормативно-правовими актами.        

Оператор платіжної системи має право:

 • здійснювати поточне загальне та операційне управління та моніторинг роботи ВПС «ЮАПЕЙ» та її складових;
 • здійснювати контроль за виконанням Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» договірних зобов’язань перед Оператором платіжної системи та іншими Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • встановлювати види та розміри тарифів на послуги Оператора платіжної системи;
 • встановлювати/погоджувати з Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» види та розміри комісійних винагород на фінансові платіжні послуги, що надаються за допомогою ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • встановлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • припинити дію наданого Оператором платіжної системи права (дозволу, тощо) щодо виконання Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» відповідних функцій у ВПС «ЮАПЕЙ» у разі порушення ним встановлених Оператором платіжної системи вимог, умов договору, Правил ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • виконувати функції Учасника ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • прийняти рішення про обмеження або припинення діяльності Учасника у ВПС «ЮАПЕЙ» у випадках, визначених Правилами «ЮАПЕЙ»;
 • вносити зміни та доповнення до Правил ВПС «ЮАПЕЙ».

Основною функцією Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» є надання Платникам та Отримувачам фінансових платіжних послуг.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» виконує такі функції:

 • забезпечує надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів програмно-технічних комплексів;
 • своєчасно проводить розрахунки з Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» та Оператором платіжної системи згідно із Правилами ВПС «ЮАПЕЙ», Публічним договором, Договором про участь в ВПС «ЮАПЕЙ» та Договорами про надання фінансових платіжних послуг;
 • здійснює якісне обслуговування Платників та Отримувачів, згідно з умовами Публічного договору та Договорами про надання фінансових платіжних послуг;
 • забезпечує розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів, Правил «ЮАПЕЙ» та порядком, визначеним Оператором платіжної системи;
 • здійснює інформаційне обслуговування Платників та Отримувачів, надає їм консультаційну допомогу на умовах, визначених Публічним договором або Договорами про надання фінансових платіжних послуг.

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» зобов’язаний:

 • дотримуватись прийнятих Оператором платіжної системи правил технічної та інформаційної безпеки у процесі здійснення платіжних операцій, визначених Правилами ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • забезпечувати облік здійснених за допомогою ВПС «ЮАПЕЙ» платіжних операцій у відповідності із чинним законодавством та затвердженою Оператором платіжної системи обліковою політикою;
 • забезпечувати конфіденційність інформації Платників, Отримувачів та інших Учасників ВПС «ЮАПЕЙ», у тому числі зберігання та захист інформації, яка містить таємницю надавача платіжних послуг, з метою недопущення її незаконного розкриття, відповідно до укладених договорів та норм чинного законодавства України;
 • надавати Користувачу на його вимогу інформацію про ПНФП, на яких здійснюється виплата переказу коштів в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • забезпечити оприлюднення на власному офіційному вебсайті, на екранах банківського автомата, ПТКС (за наявності) інформацію щодо: свого повного найменування відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру та комерційного (фірмового) найменування відповідно до установчих документів (за наявності); інформацію про торговельні марки/знаки для товарів і послуг, що використовуються для надання платіжних послуг (за наявності); юридичної адреси та фактичного місцезнаходження; номера контактного телефону та адреси корпоративної електронної поштової скриньки або інший спосіб зв’язку для оперативного звернення; переліку платіжних послуг, що надаються Учасником ВПС «ЮАПЕЙ»; найменування отримувачів коштів (юридичних осіб), на користь яких здійснюються платіжні операції та з якими укладені відповідні договори (за наявності таких договорів); місця розташування банківських автоматів та ПТКС, місць (пунктів) надання фінансових послуг; режиму роботи банківських автоматів та ПТКС (на екранах таких платіжних пристроїв); відомості про участь у ВПС «ЮАПЕЙ» шляхом зазначення назви платіжної системи, дати включення до Реєстру платіжної інфраструктури, найменування, місцезнаходження, гіперпосилання, що забезпечує перенаправлення (відсилання) на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій можливо перевірити такі відомості, іншої інформації, надання якої передбачено чинним законодавством України;
 • надати після здійснення платіжної операції відповідний первинний документ  (квитанцію у паперовій або електронній формі тощо);
 • забезпечити створення архівів електронних документів та контроль за їх цілісністю, захист цих документів під час їх зберігання;
 • забезпечити можливість здійснення через власну мережу ПНФП, ПТКС, вебсайт та/або з використанням інших платіжних пристроїв платіжні операції з використанням ВПС  «ЮАПЕЙ» на користь будь-кого з Постачальників, з якими іншими Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» укладено Договір про надання фінансових платіжних послуг у відповідності до Договору про участь в ВПС «ЮАПЕЙ» за Правилами ВПС «ЮАПЕЙ» та будь якого Отримувача, реквізити якого надав Платник у відповідності до Публічного договору з Учасником ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • використовувати програмно-технічні компоненти процесингу, програмно-технічні засоби ПТКС, ПНФП та інше обладнання, що допущене Оператором платіжної системи до роботи у ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • з метою формування бази Постачальників та можливості приймання платежів на їх користь всіма Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», засобами електронного документообігу за формою, визначеною Оператором платіжної системи, інформувати Оператора платіжної системи та Технологічного оператора про укладення Договорів про надання фінансових платіжних послуг із Постачальниками та про будь-які зміни в укладених договорах (у тому числі призупинення їх дії, припинення та розірвання, зміну істотних умов, що впливають на порядок та технологію здійснення платіжних операцій та ін.);
 • відкрити поточний (для Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» – небанківської фінансової установи, оператора поштового зв’язку) або  кореспондентський (для Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» – банка) рахунок для здійснення клірингових операцій між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» у Розрахунковому банку та забезпечити здійснення розрахунків з іншими Учасниками ВПС ВПС «ЮАПЕЙ» виключно через Розрахунковий банк. З метою покриття ризиків неплатоспроможності Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» може укласти із Розрахунковим банком договір про відкриття кредитної лінії (овердрафту) для здійснення розрахунків з іншими Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • у випадку виконання платіжних операцій із використанням ПСУ ВПС «ЮАПЕЙ», забезпечити можливість обміну даними, що необхідні для виконання платіжних операцій через ПНФП та/або ПТКС інших Учасників ВПС «ЮАПЕЙ», на користь Постачальників, з якими відповідним Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» укладено Договір про надання фінансових платіжних послуг;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість послуг Оператора платіжної системи, Технологічного оператора, Розрахункового банку у відповідності з укладеними договорами;
 • сплачувати Оператору платіжної системи, якщо це передбачено відповідним договором, частину вартості страхового тарифу за договорами страхування майнових та комерційних ризиків, що укладаються Оператором платіжної системи із страховими компаніями з метою покриття майнових та комерційних ризиків Оператора платіжної системи, Учасників ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • повідомляти Оператора платіжної системи про відкриття поточного/кореспондентського рахунку у Розрахунковому банку, призначеного для здійснення розрахунків між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» не пізніше 5 (п’яти) робочих днів до початку роботи Учасника ВПС  «ЮАПЕЙ»;
 • повідомляти інших Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» та Оператора платіжної системи про помилкові/неналежні перекази та суб’єктів цих переказів;
 • здійснювати реєстрацію в ВПС «ЮАПЕЙ» усіх ПНФП, ПТКС, вебсайтів та інших платіжних пристроїв до моменту надання фінансових платіжних послуг Користувачам за допомогою таких пристроїв. Якщо порядок реєстрації платіжних пристроїв Учасника ВПС  «ЮАПЕЙ» не визначений Договором про участь в ВПС «ЮАПЕЙ», така реєстрація здійснюється Оператором платіжної системи на підставі письмового клопотання Учасника ВПС  «ЮАПЕЙ» у довільній формі із зазначенням виду пристрою, місцезнаходження, коду регіону за місцезнаходженням, режиму роботи та контактних даних (телефон, електронна адреса, інші додаткові дані за їх наявності). Платіжна організація залишає за собою право відмовити у реєстрації платіжного пристрою Учасника ВПС без надання пояснень;
 • здійснювати реєстрацію звернень Клієнтів (Користувачів) ВПС «ЮАПЕЙ» щодо діяльності ВПС «ЮАПЕЙ» та видів послуг, що надає Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» шляхом  внесення відповідної інформації до електронного журналу таких звернень;
 • здійснювати контроль за діяльністю Технологічного оператора в межах видів послуг, що надаються ним в ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • оприлюднювати на моніторах платіжних пристроїв (ПТКС) актуальну інформацію щодо режиму роботи платіжних пристроїв;
 • забезпечувати зберігання інформації про кожну платіжну операцію, здійснену в ВПС «ЮАПЕЙ» у обліковій системі ВПС «ЮАПЕЙ»  та у своїй системі обліку в установленому порядку з можливістю відновлення даних про дату здійснення платіжної операції (із зазначення годин, хвилин та секунд), ініціатора та отримувача платіжної операції, місця її ініціювання та виплати, суму та валюту, форму розрахунків (готівкова чи безготівкова);
 • ознайомлюватися зі змінами в роботі ВПС «ЮАПЕЙ», змінах у Правилах ВПС «ЮАПЕЙ», інструктивно-інформаційних матеріалах на вебсайті Оператора платіжної системи;
 • вести реєстр розташування ПТКС, ПНФП, платіжних пристроїв та забезпечувати актуальність інформації в ньому;
 • виконувати вимоги законодавства України;
 • дотримуватися вимог Правил ВПС «ЮАПЕЙ».

Учасник ВПС «ЮАПЕЙ» має право:

 • здійснювати переказ коштів, що ініційовані Платниками в мережі ПНФП, ПТКС та/або інших платіжних пристроях, що підключені до ПСУ Учасника ВПС «ЮАПЕЙ» та/або ініційовані Платниками в ПНФП, ПТКС та інших платіжних пристроях інших Учасників ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • надавати пропозиції та зауваження щодо поліпшення Правил ВПС «ЮАПЕЙ», роботи ВПС «ЮАПЕЙ» та її складових;
 • визначати та встановлювати, в межах своїх повноважень та з урахуванням визначених Договором про участь в ВПС «ЮАПЕЙ» обмежень, тарифи, комісійні винагороди та ліміти щодо послуг, що надаються у межах ВПС «ЮАПЕЙ»;
 • вимагати від Учасників ВПС «ЮАПЕЙ» надання можливості здійснення переказу коштів через їх мережу ПНФП та/або ПТКС, та/або веб-сайт на користь Постачальників, з якими цим Учасником ВПС «ЮАПЕЙ» укладено Договір на прийом платежів та переказ коштів;
 • отримувати інформаційну підтримку від Оператора платіжної системи.
 1. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

У разі виникнення суперечностей між Оператором платіжної системи та Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, з метою отримання необхідної інформації, Учасники ВПС «ЮАПЕЙ» мають право звертатися до інших Учасників ВПС «ЮАПЕЙ», з якими вони мають договірні відносини, або до Оператора платіжної системи.

Учасники ВПС «ЮАПЕЙ», які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані оперативно розглянути цей запит і за наявності такої інформації задовольнити його. Оператор платіжної системи у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію в Учасників ВПС «ЮАПЕЙ», а також повинен надати її Учаснику ВПС «ЮАПЕЙ» за його запитом.

Оператор платіжної системи забезпечує розгляд будь-якої претензії з боку Учасників ВПС «ЮАПЕЙ», Користувачів, або інших зацікавлених осіб та вчинення необхідних заходів щодо задоволення претензії вказаних осіб за умови її обґрунтованості. Строк розгляду Оператором платіжної системи претензії не може перевищувати 30 (тридцяти) робочих днів.

З метою перевірки обгрунтованості  відповідної претензії, Оператор платіжної системи має право витребувати від осіб, що мають відношення до вимог висловлених у претензії (Учасники ВПС «ЮАПЕЙ», Розрахунковий банк, Технологічний оператор, інші особи), необхідні для прийняття рішення Оператором платіжної системи інформацію, відомості, чи пояснення, а також проводити будь-які перевірки.

Виникнення спору між Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ» ні за яких обставин не повинно впливати на виконання платіжних операцій з переказу коштів. У випадку виникнення ризику невиконання платіжної операцiї внаслiдок виникнення спору, Оператор платіжної системи має право прийняти рiшення про виконання платіжної операцiї за рахунок власних коштiв.

Спори, що виникають між Оператором платіжної системи та/або Учасниками ВПС «ЮАПЕЙ», вирішуються шляхом проведення переговорів. У разі недосягнення домовленості шляхом здійснення переговорів, спір вирішуватиметься в судовому порядку згідно норм чинного законодавства України. 

 1. ВІДОМОСТІ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ УНЕСЕННЯ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ДО РЕЄСТРУ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Внутрішньодержавна платіжна система переказу коштів «ЮАПЕЙ»  внесена до Реєстру платіжної інфраструктури, на підтвердження чого свідчить Свідоцтво про узгодження Правил Внутрішньодержавної платіжної системи переказу коштів «ЮАПЕЙ» видане Національним банком України за № 42 від 11.06.2019.

Перевірити відомості на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Розмір шрифту
Контрастне зображення